Interimstyrelsens förslag

Föreningen Järnet på Lapphyttan


STADGAR ANTAGNA VID KONSTITUERANDE MÖTE DEN 16 MAJ 2004


§ 1 Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningen Järnet på Lapphyttan är en ideell förening med ändamål att befästa, utveckla och
levandegöra den kunskap om järn och järnframställning som är knuten till Lapphyttan och Nya Lapphyttan
i Norberg. Föreningen kan bedriva därmed förenlig verksamhet rörande framställning och bearbetning av järn även utanför Norberg.
Föreningens verksamhet består i första hand av forskning, försök och kunskapsförmedling.
Publika arrangemang skall syfta till att väcka, underhålla och utbreda intresset för järnhanteringen.
Människornas levnadsvillkor kring järnhanteringen bör uppmärksammas.
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Den har säte i Norberg.
§ 2 Medlemskap
Varje enskild person med intresse att verka för föreningens ändamål och verksamhet kan bli medlem genom att betala en medlemsavgift. En person som på särskilt sätt främjat föreningens ändamål kan av årsmöte kallas till hedersmedlem.
Juridisk person kan efter beslut av årsmöte eller annat föreningsmöte antas som medlem.
Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åtaganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas.
Beslut om uteslutning fattas av föreningsmöte.
§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgift för enskild person liksom medlemsavgift för juridisk person fastställs årligen av årsmötet.
§ 4 Föreningsmöten
Föreningens årsmöte hålls under februari, mars eller april - på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Extra föreningsmöte kan beslutas av styrelsen. Kallelse utsänds till medlemmarna eller annonseras senast två veckor före mötet.
Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Mötets ordförande har utslagsröst.
Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning om en medlem begär det.

§ 5 Ärenden vid årsmöte
Följande ärenden skall förekomma vid årsmöte:
1. Val av ordförande och protokollförare för mötet
2. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
3. Upprättande av röstlängd
4. Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna
5. Styrelseberättelse med ekonomisk redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelseordförande för verksamhetsåret (vald för ett år)
9. Val av ledamöter till styrelsen så att denna med ordföranden består av fem valda ledamöter. Ledamöterna väljs för två år
10. Anmälan av styrelseledamot jämte personlig suppleant, utsedda av Norbergs kommun för ett år
11. Val för ett år av två suppleanter i styrelsen (förste och andre suppleant)
12. Val för ett år av två revisorer och två revisorsuppleanter
13. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande
14. Antagande av juridisk person som medlem (ev.)
15. Fastställande av medlemsavgift för enskild person och för juridisk person
16. Behandling av förslag från styrelsen
17. Behandling av motioner från medlemmar. Motion skall lämnas till styrelsen senast den 15 januari före årsmötet
18. Övriga frågor.
§ 6 Styrelsen
Styrelsen företräder föreningen under verksamhetsåret. Den består av ordförande jämte fyra övriga valda ledamöter och två valda suppleanter. I styrelsen ingår vidare en ledamot och en personlig suppleant, utsedda av Norbergs kommun.
Vid val av ledamöter och suppleanter i styrelsen skall eftersträvas att denna får en allsidig sammansättning.
Vetenskaplig kompetens bör vara representerad i styrelsen.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt bestämmer om firmatecknare för föreningen.
Styrelsen är beslutmässig när ordförande eller vice ordförande samt minst tre övriga ledamöter/tjänstgörande suppleanter är närvarande. Varje närvarande ledamot/tjänstgörande suppleant har en röst. Vid lika antal röster har styrelsemötets ordförande utslagsröst. Tills styrelsens möten kallas även suppleanter. Vid mötena skall föras protokoll.
§ 7 Räkenskaper och verksamhetsår
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t.o.m. nästkommande årsmöte. Räkenskaperna för föregående räkenskapsår skall vara revisorerna till handa senast två veckor före beslutad dag för årsmöte.
§ 8 Stadgeändring och upplösning av föreningen
Beslut om stadgeändring eller om upplösning av föreningen fattas på två varandra följande föreningsmöten varav ett årsmöte. I båda fallen måste beslutet biträdas av två tredjedelar av närvarande medlemmar. Beslut om upplösning skall innefatta vad som sker med föreningens tillgångar.
§ 9 Föreningens bildande
Under 2004 hålls konstituerande möte, tillika årsmöte, under maj månad. Dagordningen anpassas härtill. För styrelsen väljs vid mötet - förutom ordförande och suppleanter - fem ledamöter, varav tre på två år och två på ett år. Inför mötet har en interimstyrelse utgjort valberedning och svarar för förslag som annars ankommer på styrelsen.
_____________________________________________________________________